Markdown语法进阶

超链接

Markdown 支持行内式链接和引用式链接。

Markdown:

行内式 [博客](https://mazhuang.org "我的个人博客") 链接,带 title。

行内式 [GitHub](https://github.com/mzlogin) 链接。

引用式 [博客][1] 链接。

引用式 [GitHub][2] 链接,带 title。

[1]: https://mazhuang.org
[2]: https://github.com/mzlogin "我的 GitHub 主页"

预览效果:

行内式 博客 链接,带 title。

行内式 GitHub 链接。

引用式 博客 链接。

引用式 GitHub 链接,带 title。

自动链接

自动链接扩展,即:当识别到 URL,或用 <> 包括的 URL 时,会自动为其生成 a 标签。

Markdown:

https://github.com

<example@gmail.com>

预览效果:

https://github.com

example@gmail.com

对应 HTML:

<p><a href="https://github.com">https://github.com</a></p>

<p><a href="mailto:example@gmail.com">example@gmail.com</a></p>

emoji

以 GitHub Pages 为例。

Markdown:

:camel: :blush: :smile:

预览效果:

:camel: :blush: :smile:

对应 HTML:

<p>
 <img class="emoji" title=":camel:" alt=":camel:" src="https://assets-cdn.github.com/images/icons/emoji/unicode/1f42b.png" height="20" width="20">
 <img class="emoji" title=":blush:" alt=":blush:" src="https://assets-cdn.github.com/images/icons/emoji/unicode/1f60a.png" height="20" width="20">
 <img class="emoji" title=":smile:" alt=":smile:" src="https://assets-cdn.github.com/images/icons/emoji/unicode/1f604.png" height="20" width="20">
</p>

表格

Markdown:

| 编号 | 姓名(左) | 年龄(右) | 性别(中) |
| ----- | :-------- | ---------: | :------:  |
| 0   | 张三    | 28     | 男     |
| 1   | 李四    | 29     | 男     |

预览效果:

编号 姓名(左) 年龄(右) 性别(中)
0 张三 28
1 李四 29

对应 HTML:

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>编号</th>
   <th align="left">姓名(左)</th>
   <th align="right">年龄(右)</th>
   <th align="center">性别(中)</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>0</td>
   <td align="left">张三</td>
   <td align="right">28</td>
   <td align="center"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td align="left">李四</td>
   <td align="right">29</td>
   <td align="center"></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

任务列表

在 GitHub / GitLab 里有较好的支持。

Markdown:

- [x] 洗碗
- [ ] 清洗油烟机
- [ ] 拖地

预览效果:

 • 洗碗
 • 清洗油烟机
 • 拖地

对应 HTML:

<ul class="contains-task-list">
 <li class="task-list-item"><input type="checkbox" id="" disabled="" class="task-list-item-checkbox" checked=""> 洗碗</li>
 <li class="task-list-item"><input type="checkbox" id="" disabled="" class="task-list-item-checkbox"> 清洗油烟机</li>
 <li class="task-list-item"><input type="checkbox" id="" disabled="" class="task-list-item-checkbox"> 拖地</li>
</ul>

上标下标

写法

水:H<sub>2</sub>O 二氧化碳:CO<sub>2</sub>
本产品<sup>TM</sup>

水:H2O 二氧化碳:CO2 本产品TM

Reference:

Search

  Table of Contents